WELKOM OP DE WEBSITE VAN REFLEXZONETHERAPIE ZOETERMEER

home

- toestemming cliλnt dossiervorming -

 

 

In het kader van de AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming ingaande 25.05.2018 en uw privacy:

Toestemming cliλnt dossiervorming

wat houdt reflexzone-therapie in?

 

 

verschillende massages

 

kosten en vergoedingen

 

wie ben ik?

 

contact

 

toestemming cliλnt dossiervorming

 

privacyverklaring

 

klachtenregeling

 

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.

Ook kunnen in het dossier gegevens worden opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik :

·         Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.

·         Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

 

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

·         Om andere zorgverleners te informeren, b.v. als de therapie is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar.

·         Bij waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

·         Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

·         Uw NAW-gegevens en uw geboortedatum worden gebruikt om een faktuur voor u te maken, die u indien gewenst kunt gebruiken om in te dienen bij uw zorgverzekeraar. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

De gegevens in het cliλntendossier blijven, zoals in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

 

Ik, ……………………………………………………………, geboortedatum …………………………

heb bovenstaande informatie begrepen en geef toestemming voor de gegevensverwerking zoals hierboven genoemd.

Datum : ……………………………………..                               Handtekening :

 

 

 

 

 

 

copyright Reflexzonetherapie Zoetermeer  <>   webdesign: Learn and Design