WELKOM OP DE WEBSITE VAN REFLEXZONETHERAPIE ZOETERMEER

home

- privacyverklaring -

 

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst herzien op 27 mei 2018

wat houdt reflexzone-therapie in?

 

 

verschillende massages

 

kosten en vergoedingen

 

wie ben ik?

 

contact

 

toestemming cliënt dossiervorming

 

privacyverklaring

 

klachtenregeling

 

 

Ik respecteer uw privacy en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

 

Praktijk “Reflexzonetherapie Zoetermeer”, gevestigd aan de Hermionegang 21, 2719 AR Zoetermeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
Praktijk “Reflexzonetherapie Zoetermeer”

(hierna genoemd RZ)

Hermionegang 21

2719 AR Zoetermeer

Tel: 06-3459.6638
mail : reflexzonetherapiezoetermeer@ziggo.nl

 

 

Persoonsgegevens die ik verwerk.
RZ verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

·         Naam, adres, woonplaats.

·         Telefoonnummer

·         E-mailadres

·         Geboortedatum

·         Overige persoonsgegevens, die u actief verstrekt door bijvoorbeeld gebruik te maken van correspondentie en/of telefonisch contact.


 

 

Met welk doel ik persoonsgegevens verwerk:
RZ verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

·         U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.

·         Om n.a.v. een behandeling een faktuur op te kunnen stellen.

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden
RZ deelt uw gegevens niet met derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht is een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dit houdt in dat zij niet op enige andere wijze gebruik zullen maken van uw persoonsgegevens. RZ blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RZ en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar reflexzonetherapiezoetermeer@ziggo.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de volgende gegevens zwart:


1.     Pasfoto,

2.    MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort)

3.    Paspoortnummer

4.    Burgerservicenummer (BSN).

 

Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Ik   wil u er tevens op wijzen dat indien er onverhoopt een klacht mocht zijn, u daarvoor terecht kunt bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
RZ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht er onverhoopt ergens een datalek plaatsvinden die ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer, dan melden ik dit binnen 48 uur aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan de betrokken personen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met reflexzonetherapiezoetermeer@ziggo.nl

 

 

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Omdat ik niet uitsluit dat mijn dienstverlening in de toekomst verandert, zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen. Ik raad u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De datum van de laatste aanpassing staat bovenaan op deze pagina vermeld.

 

 

 

 

 

 

copyright Reflexzonetherapie Zoetermeer  <>   webdesign: Learn and Design